Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Kristillinen Media Oy

Laatimispäivä (viimeisin päivitys) 6.2.2024

1. Rekisterinpitäjä

Kristillinen Meida Oy (jäljempänä Radio Dei), Y-tunnus 1058141-9
Osoite: Mannerheimintie 105, 00280  HELSINKI.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Lauri Nurminen, lauri.nurminen(at)radiodei.fi, puh 040 731 9321

Radio Dei on tullut selvityksissään siihen tulokseen, ettei sen tarvitse nimetä tietosuojavastaavaa.

3. Rekisterin nimi

Kristillinen Media Oy Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) 

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitoon, henkilön saamien valtuutuksien seurantaan, mielipide ja markkinointitutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin tietojen taltiointiin ja osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisteriin voidaan tallentaa myös yhteistyöhön välttämättömästi liittyviä muita tietoja, kuten asiakkaan referenssiasiakkaat.

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: Yhteystiedot kuten rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työpaikka, työtehtävä ja koulutus. Työpaikan ja/tai yhteisön tiedot yhteystietoineen, rekisteröidyn työtehtävät, osasto, kiinnostuksen kohteet, roolit organisaatiossa. Tieto rekisteröidyn kanssa käydyistä keskusteluista ja kirjeenvaihdosta, tiedot asiakaspalautteista, web-lomakkeiden täytöt, rekisteröitymiset ja osallistumiset tilaisuuksiin sekä uutiskirjeiden tilaukset. Muiden palveluiden markkinointia edistävät tiedot, kuten kielitaito, keskeiset osaamisalueet, halutut asiakassegmentit ja kuva.

6. Henkilötietojen säilytysaika 

Radio Dei säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä, kunnes rekisteröidyn kanssa olevan asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritellään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään 5 vuotta.

7. Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat. Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli. Yleisesti saatavilla olevat internet lähteet.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Radio Dei käyttää rekisterissä olevia henkilötietoja itse eikä luovuta niitä suoramarkkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille. Asiakastietojärjestelmää ylläpidetään EU:n tai Euroopan talousalueella sijaitsevilla palvelimilla mukaan lukien Sveitsi ja Iso-Britania, mutta tietoja voidaan siirtää myös Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin, tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Radio Dein työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä. Työntekijöiden kanssa on salassapitosopimus.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Radio Deitä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille tai lähettämällä Radio Dein rekisterissä olevasta osoitteesta sähköpostia rekisteriasioita hoitavalle henkilölle kohdan 14 mukaisesti.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tai Radio Dein rekisterissä olevasta osoitteesta sähköpostilla rekisteriasioita hoitavalle henkilölle kohdan 14 mukaisesti

12. Tiedon korjaaminen 

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa kirjallisesti tai rekisterissä olevasta sähköpostista yhteyttä kohdan 14 mukaisesti.

13. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

14. Yhteydenotot 

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Radio Deihin.

a) Postitse osoitteeseen:

Radio Dei
Mannerheimintie 105
00280  HELSINKI

b) Lähettämällä sähköpostia Radio Dein rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta osoitteeseen

asiakaspalvelu@radiodei.fi

 

Radio Dei voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

Markkinointirekisteri

Laatimispäivä (viimeisin päivitys) 6.2.2024

1. Rekisterinpitäjä

Kristillinen Media Oy (jäljempänä Radio Dei), Y-tunnus 1058141-9
Osoite: Mannerheimintie 105, 00280  HELSINKI.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Lauri Nurminen, lauri.nurminen@radiodei.fi, puh 040 731 9321

Radio Dei on tullut selvityksissään siihen tulokseen, ettei sen tarvitse nimetä tietosuojavastaavaa.

3. Rekisterin nimi

Kristillinen Media Oy Markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Radio Dein asiakkaan ja Radio Dein välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 • Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
 • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely
 • Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja: Nimi, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.

 • Markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointikanavissa.
 • Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten kyselyt, lisätieto- tai materiaalipyynnöt, kiinnostuksen kohteet tai muut vastaavat tiedot.
 • Rekisteröidyn toivomia ja käyttämiä palveluita maksutietoineen.
 • Tietoa henkilöistä, jotka ovat palvelleet rekisteröityä.
 • Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja.
 • Rekisteröidyn liittyminen johonkin yritykseen tai muuhun organisaatioon, kuten työnantajatiedot.
 • Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi asiakkaaseen yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi (esim. Internet Exproler, Firefox), verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.
 • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Radio Dei säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä, kunnes rekisteröidyn ja Radio Dein välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään viisi vuotta.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.
 • Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.
 • Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä ja muut vastaavat, tunnetut järjestelmät.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta Radio Dein tai sen lukuun toimivien palveluiden (esim. Kristityt Yhdessä ry.) ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan. Asiakastietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin, tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

9. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai rekisteripalveluja tuottavan organisaation valtuuttaman henkilön henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia. (Kielto-oikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa käsittelytoimia, joita Radio Dei kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Radio Dein ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde.

Rekisteröity voi esittää tietojensa käsittelyn vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Yritys voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein. Rekisteröity voi antaa Radio Deille suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Radio Dein asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

12. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti tehtävä korjauspyyntö tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti, jotta Radio Dei voi oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

13. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Radio Deihin.

a) Postitse osoitteeseen:

Radio Dei
Mannerheimintie 105
00280  HELSINKI

b) Lähettämällä sähköpostia Radio Dein rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta osoitteeseen asiakaspalvelu@radiodei.fi.

Radio Dei voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.