Valtaosa Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokousedustajista katsoo, ettei kirkon tule sallia samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä, vaikka Suomen laki sallii sateenkaariparien avioliitot maaliskuusta alkaen.

Turussa koolla oleva kirkolliskokous keskustelee parhaillaan samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä. Kirkolliskokous ei tällä viikolla tee asiasta päätöksiä, mutta keskustelu aiheesta käy salissa vilkkaana.

Radio Dei kysyi sähköpostitse kirkolliskokousedustajilta kokousviikon alussa: Tulisiko evankelisluterilaisen kirkon pappien vihkiä avioliittoon kaikki ne henkilöt – myös samaa sukupuolta olevat parit – jotka Suomen lain mukaan voidaan vihkiä avioliittoon 1. maaliskuuta alkaen?

Kyselyyn vastasi kaksikolmasosaa (64) kaikkiaan 96:sta kokousedustajasta.

Selvä enemmistö eli 56 prosenttia (36 vastaajaa) kyselyyn vastanneista kirkolliskokousedustajista sanoo ”ei” sateenkaariparien kirkolliselle vihkimiselle.

Samaa sukupuolta olevien parien kirkolliseen vihkimiselle on valmis runsas kolmasosa (34%) edustajista (22 vastaajaa). Yhdeksän kyselyyn osallistuneista ei halunnut toistaiseksi asettua kummankaan vaihtoehdon kannalle.

Naisedustajat valmiita hyväksymään samaa sukupuolta olevien parien kirkolliset vihkimiset

Mikäli kirkon korkein päättävä elin olisi naisten käsissä, samaa sukupuolta olevia pareja alettaisiin vihkiä kirkollisin menoin. Kyselyyn vastanneista naisedustajista 68 prosenttia näyttäisi käytännölle vihreää valoa. Nykyiseen, miehen ja naisen välisen, avioliiton siunaamiseen pitäytyisi vajaa kolmannes (32%) naisedustajista.

Miesten kohdalla vastausten jakauma on lähes peilikuva naisten vastauksista: 69 prosenttia kyselyyn vastanneista miespuolisista kirkolliskokousedustajista sanoo ”ei” sateenkaariparien vihkiseremonioille kirkon seinien sisällä, 21 prosenttia olisi valmis hyväksymään toimitukset. Joka kymmenes kyselyyn vastanneista miesedustajista ei osaa tai halua sanoa kantaansa.

Suomen avioliittolaki muuttuu maaliskuun alussa mahdollistaen samaa sukupuolta olevien avioliitot. Kirkon nykyisen opetuksen mukaan kirkollinen avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto.

Kirkkokäsikirjaan kuuluvan säädöksen muuttaminen vaatisi kirkolliskokouksessa ¾ määräenemmistön eli vähintään 72 kirkolliskokousedustajan tuen.

Kirkolliskokouksen 96:sta jäsenestä 64 on maallikoita ja 32 pappeja. Edustajat ovat koolla Turussa perjantaihin saakka.

Radio Dein Ajankohtaistunti käsittelee aihetta kirkolliskouksen erikoislähetyksessä torstaina 10.11. klo 9 ja klo 13.